废文网 - 言情小说 - 快穿之反派一不小心就洗白了在线阅读 - 分卷阅读626

分卷阅读626

    “傲慢之罪为路西法(Lucifer),贪婪为玛蒙[也称玛门](Mammon),好色为阿斯蒙蒂斯(Asmodeus),愤怒为撒旦(Satan),暴食为贝鲁赛巴布(Beelzebul),懒惰为贝利亚(Berial),而利卫旦(Leviathan)为嫉妒之罪。”8号玩家生怕她们不知道一样,特地解释。

郁婕本来是知道的,但是8号玩家说都说了,也就没必要反驳,无端的反驳最讨人厌了。

狸猫姑娘接话道:“这个,我倒是有所耳闻,只是,这打开盒子的方法又从何说起。”

5号玩家道:“七宗罪的默认排放顺序为:傲慢,妒忌,暴怒,懒惰,贪婪,贪食,色欲。然后你们之前不是获得一组数字为3257,我们根据这组数字按顺序在墙上获得大写字母TIME,而盒子上的密码锁就是用大写字母。”

这会不会太简单了一点儿。

郁婕不由深深怀疑。

事实上,并不会,先不说完成密室逃脱要多好的心理素质和冷静的思考,也不说需要一定的运气,只说那鬼,不是每一个队伍都像他们一样,有杀鬼的能力。

就在这时,莫信却发表了重要讲话:“说起来,你们有谁是进入过这间房子?”

狸猫姑娘和郁婕齐齐摇头,她们的确都没进去过,而是在另外两间房子进行交替检查的。

5号玩家和8号玩家道:“我们是头一次进。”

狸猫姑娘道:“怎么了?”

莫信道:“你们还没反应过来吗?”

她见大家都在摇头,不由解释道:“这间房间只有三个房间,这三个房间中包括了我们现在在的正厅。”

正厅左右分别连接一个房间,她们当初检查的时候,是自发的分成三组,三组分别在三个地方搜寻,现在却出现了一个从来没人搜寻到的房间,这意味着什么?这意味着!这间密室并没有她们想象中那样简单,也意味着,这可能不是绝对的密室。

大家很快的想到了这一点儿,毕竟,能在这个时间段到这儿来的,除了运气好,剩下的都是有实力的,这个实力包括了智商,只有高智商的人才会抓住赌博漏洞,提前到这里来。

郁婕道:“那也没办法,我们必须出去,总不能大家都在这里想办法,却一动不动吧。”

狸猫姑娘笑眯眯道:“这样吧,两个人一组在小房间里进行寻找,最强大的人在正厅寻找,以保证不论是哪儿出事,都能去救一下。”

大家全票通过。

莫信没说话,没举手,大家都当她默认了。

确定好了方针,便着眼于眼前的盒子。

她们按照5号玩家和8号玩家获得的字母密码,成功的打开了盒子。

偌大的盒子里面什么都没有,只有一张纸条,纸条上工工整整的被人用小楷写着三首词。

第一首。

醉别西楼醒不记,春梦秋云,聚散真容易。斜月半窗还少睡,画屏闲展吴山翠。

衣上酒痕诗里字,点点行行,总是凄凉意。红烛自怜无好计,夜寒空替人垂泪。

第二首。

伫倚危楼风细细,望极春愁,黯黯生天际。草色烟光残照里,无言谁会凭阑意。

拟把疏狂图一醉,对酒当歌,强乐还无味。衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。

第三首。

庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数。玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。

雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春住。泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

第四首。

卷絮风头寒欲尽,坠粉飘红,日日成香阵。新酒又添残酒困,今春不减前春恨。

蝶去莺飞无处问,隔水高楼,望断双鱼信。恼乱层波横—寸,斜阳只与黄昏近。

第五首。

萧索清秋珠泪坠。枕簟微凉,展转浑无寐。残酒欲醒中夜起,月明如练天如水。

阶下寒声啼络纬。庭树金风,悄悄重门闭。可惜旧欢携手地,思量一夕成憔悴。

大家面面相觑,不解其意。

狸猫姑娘更是一边儿正儿八经的迈着方步,一面思考。

大家觉得好笑,却笑不出来。

突然,狸猫姑娘弯下腰,从地上捡起一张纸条,那张纸条和她们现在拿在手上的纸条很像。

来自百度

正文第五百九十七章团体赛:密室逃脱3

便人人都拿来看了一眼,看是看了,却不解其意,只见上面写着:

何为地狱?我身所在即地狱。

何为天堂?你之所处为天堂。

这又是什么意思?

只觉千头万绪不知从何说起。

郁婕顿了顿道:“那五首词我倒是知道一些。”

她也不管有人听没听,兀自道:“第一首是晏几道的,第二首是柳永的,第三首是欧阳修的,第四首是冯延巳的,第五首同样也是欧阳修写的。”

狸猫姑娘道:“你的意思是,这些词唯一的共同点都是词牌名——?”

郁婕点头。

狸猫姑娘道:“但即便如此,也没有用,知道了这一点儿,对我们现在的事也是于事无补罢了。”

郁婕打趣道:“你说得对,知道密码,却找不到密码对应的箱子,那简直是人间惨剧。”

她俩闲聊着,8号玩家将5号玩家放在客厅,打算去看看,那拥有七面墙壁的房间还没有什么特别的线索来提示她们。

她去了,狸猫姑娘看了郁婕一眼,跟着8号玩家进去了。

郁婕叹道:“可还真相信我一个人有办法。”

5号玩家拒绝和食人族说话。

莫信不想理人,她只想复活那个男人,好将自己愧疚到不可救药的心态给平静下来。

她有着目的,所以即便有时候和郁婕她们扯淡,也不过是在试探别人。

莫信来历不凡,这种来历只让她学会一件事——不相信别人,所以,除了混吃等死外,她一旦决定做某事开始,她就会收集各种各样的资料。